نشستهای تخصصی انقلاب زن، زندگی، آزادی

گروه دانشگاهی کالکتیو آزادی با همکاری سازمان جهانی کورد فرانکفورت / آلمان ١٩/٣/٢٠٢٣

گروه دانشگاهی کالکتیو آزادی با همکاری سازمان جهانی کورد
دکتر شادی امیری جامعه ایرانی و آمادگی گذار به‌ دمکراسی بعد از جمهوری اسلامی
دکتر باقر فرنگیس توسعه‌ پایدار اقتصادی در ایران بر پایه‌ معادن غرب کشور
دکتر معتصم تاتایی ارزیابی اقتصاد کردستان ایران در پرتو ارزیابی اقتصاد امروز ایران و جهان