سمینار نوروز خونین سنندج

سازمان جهانی کورد با گروه دانشگاهی کالکتیو آزادی سلسله نشستهای تخصصی مرتبط با انقلاب زن، زندگی، آزادی برگزار میکند
یوسف اردلان مقاومت نوروز سنندج، تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل شورای شهر سنندج
منصور بلوری اسناد چرایی و چگونگی حمله به کوردستان و پدیدآیی نوروز خونین سنندج
بهزاد خوشحالی انقلاب ژینا به مثابه نتایج یک روند در جنبش آزادیخواهی
ئاگری اسماعیلنژاد نگاه حاکمیت و جامعه به‌ شهروندی و تاثیر آن در جنبش زن، زندگی، آزادی